Yeh Ting-Kuai (Tai Nan) 葉廷珪(臺南)

Yeh Ting Kuai Tai Nan