Dr. Wu Yung-Chang (Tai Chung) 巫永昌醫學博士(臺中)

Yung Chang Wu 1976