Dr. The Honourable James Wu Man-hon

James Wu Man hon 胡文瀚

中文版在第 7-8 頁
胡文瀚博士 — 香港東區扶輪社 1957-1958 年度社長
Dr. James Wu Man-Hon, OBE, JP
President 1957-1958 Hong Kong Island East Rotary Club